Podmínky

Právní podmínky soutěže na web:

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže,

splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku či

Instagramu (podle toho, na které z těchto platforem soutěž probíhá), odpověď na

příspěvek organizátora. Přesná definice komentáře, účastníka, doby trvání soutěže je

popsána v Mechanismu soutěže.

2. Organizátorem soutěže je společnost LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV A-TEAM S.R.O.,

U Stadionu 4452, Prostějov, PSČ 796 01 IČ: 28931181, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 69981 (dále jen

„organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území

České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby

jim blízké.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy

odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či

změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s

konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

8. Organizátor si vyhrazuje právo smazat takové komentáře, které budou urážlivé či

jinak nevhodné (tj. nebudou se týkat tématu soutěže), nevyžádanou reklamu a

případně zablokovat jejich autory.

9. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se

společností Facebook nebo Instagram a tady společnost za jejich průběh nijak

neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou těmto společnostem

nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí

být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku a Instagramu.


II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku

organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím

poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, název profilu) ve své marketingové

databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení

obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v

soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

(dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že

účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na

Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších

právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může

být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.


III. Mechanismus soutěže

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá v rámci ČR v době ode dne zveřejnění soutěžního příspěvku do dne

uvedeného v příspěvku (včetně).

Účastníci soutěže (dále jen "soutěžící")

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 15 let, případně osoba mladší 15 let,

která bude v případě výhry zastoupena zákonným zástupcem, s bydlištěm na území

České republiky.

Soutěžící musí být uživatelem Facebooku či Instagramu a po celou dobu konání

soutěže zde musí mít svůj aktivní účet. Tento účet musí splňovat veškerá pravidla

použití Facebooku, která jsou uvedena zde: www.facebook.com/policies a

https://www.facebook.com/policies/pages_groups_eve... a

https://help.instagram.com/1215086795543252. Pokud Facebookový či Instagramový

účet soutěžícího z jakéhokoli důvodu zanikne či ukončí svou aktivitu (včetně

blokace), může být soutěžící vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

Soutěžící musí použít v soutěži svůj vlastní účet na Facebooku či Instagramu, účast v

soutěži prostřednictvím jiné osoby je vyloučena.

Do soutěže budou zařazeni pouze takoví soutěžící, kteří splňují stanovené podmínky

soutěže.

Účast v soutěži je dobrovolná.

IV. Vyhodnocení soutěže

Po uplynutí doby konání každé soutěže, organizátor vyhodnotí komentáře pod

soutěžním příspěvkem na Facebooku či Instagramu a zařadí do náhodného výběru

pouze ty, které obsahují správné odpovědi (pokud jde o tipovací soutěž, kde je pouze

jedna odpověď správná) nebo ty, které podle svého uvážení vybere (u soutěží, kde

soutěžící do komentáře píše své osobní zkušenosti či jinak požadované texty).

Výherce, který splnil všechny podmínky soutěže zveřejní organizátor vždy pod

soutěžním příspěvkem nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po skončení soutěže.

Výběr výherních komentářů proběhne zcela náhodně. Organizátor výherce pod

soutěžním příspěvkem označí (pomocí Facebook či Instagram tagu), k čemuž

soutěžící svojí účastí vyslovuje svůj souhlas.

Organizátor soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek

soutěže soutěžícími a je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, pokud

bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním,

které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto

rozhodnutí organizátora je konečně a nelze se proti němu odvolat.

V. Výhry a jejich doručení

1. Po kontaktování výherce si svoji cenu vyzvedne na jedné z událostí pořádané

společností LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV A-TEAM S.R.O. Po předchozí domluvě na

Instagramu nebo Facebooku.

VI. Zveřejnění pravidel

Tato pro soutěž závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže k

dispozici na této webové stránce. Na tuto stránku povede ze soutěžního

Facebookového či Instagramového příspěvku link.